"WinŠped carinska tarifa" za Android

robot1

Android aplikacija "WinŠped carinska tarifa" je dostupna za besplatno preuzimanje na Google Play-u.
Više informacija možete pronaći OVDE

Kućno carinjenje

Nakon višegodišnje uspešne primene, sve više preduzeća i špedicija koristi našu aplikaciju za postupke kućnog carinjenja. Program "WinŠped 2" je jedan od prvih programa u Srbiji koji je omogućio primenu ovih postupaka!

Više informacija možete pronaći OVDE

Besplatan probni rad

BESPLATAN PROBNI RAD U TRAJANJU OD 30 DANA! KLIKNITE OVDE ZA VIŠE INFORMACIJA!

Osnovni paket programa "WinŠped.log 2015", koji obuhvata obradu JCI i SD, kompletne šifarnike, pravilnik za popunjavanje i carinsku tarifu samo za 25.000 din. Program za NCTS od 19.000 din. Za više informacija o paketima programa kliknite OVDE...

Online carinska tarifa

"Online carinskoj tarifi" možete pristupiti preko glavnog menija našeg veb-sajta ili klikom OVDE

Carinska tarifa programa "WinŠped 2" je usklađena sa novim iznosima akciza.

Svi korisnici programa izmenu mogu preuzeti putem modula za automatsko ažuriranje programa sa interneta.

Novi iznosi akciza:

Vrsta robe Iznos akcize Jedinica mere Šifra akcize
Derivati nafte:      
- sve vrste motornog benzina 49,50 lit 2110
- sve vrste dizel goriva 37,00 lit 2120
- ostali derivati nafte koji se dobijaju od frakcija nafte 53,34 kg 2180
Duvanske prerađevine:      
- cigarete iz uvoza 26,00 pak (20 cigareta) 2210
- cigarete koje su proizvedene u zemlji 8,92 pak (20 cigareta) 2221
- cigare i cigarilosi 17,55 kom 2240
- rezani duvan, duvan za lulu i žvakanje i burmut  35%   2250
Alkoholna pića:      
- pivo 18,47 lit 2421
- niskoalkoholno piće (sa procentom alkohola 5-15%) 16,31 lit 2422
- rakija od voća, grožđa, specijalne rakije 97,68 lit 2431
- rakija od žitarica i ostalih poljopr.sirovina 247,82 lit 2432
- žestoka alkoholna pića i likeri 158,84 lit 2441
Kafa (sirova, pržena, mlevena i ekstrakt kafe)  30%   2610
Derivati nafte:          
- sve vrste motornog benzina 49,5   LT lit 2110
- sve vrste dizel goriva 37   LT lit 2120
- ostali derivati nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koji imaju raspon destilacije do 380° C 53,34   KG kg 2180
Duvanske prerađevine:        
- cigarete iz uvoza 26   KD pak (20 cigareta) 2210
- cigarete koje su proizvedene u zemlji 8,92   KD pak (20 cigareta) 2221
- cigare i cigarilosi 17,55   KD kom 2240
- rezani duvan, duvan za lulu i žvakanje i burmut 35 % % 2250
Alkoholna pića:          
- pivo 18,47   LT lit 2421
- niskoalkoholno piće (sa procentom alkohola 5-15%) 16,31   LT lit 2422
- rakija od voća, grožđa, specijalne rakije 97,68   LT lit 2431
- rakija od žitarica i ostalih poljopr.sirovina 247,82   LT lit 2432
- žestoka alkoholna pića i likeri 158,84   LT lit 2441
Kafa (sirova, pržena, mlevena i ekstrakt kafe) 30 % % 2610

Svi registrovani korisnici programa "WinŠped 2", putem modula za automatsko ažuriranje, mogu preuzeti novu izmenu programa.

 

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:

1. U formi za obradu CMR-a dodato je polje "Statistički broj". Ovo polje možete koristiti za upis navedenog podatka, kao i kod CMR obrasca sa posebnim kolonama za bruto i neto masu, gde u tom slučaju, u polje "Statistički broj" upisujete bruto masu a u polje "Bruto masa" neto masu, kako bi se podaci odštampali pravilno na papirnom obrascu. Ovo je samo prelazno rešenje do implementacije novog obrasca u program.

2. Ispravljena je greška kod automatskog zadavanja rednih brojeva kod specifikacije pojednostavljenih deklaracija.

3. Na formi obrade podataka o komitentima dodato je dugme za uvoz podataka o fizičkom licu sa novih ličnih karata, pomoću SmartCard čitača.

4. Ispravljena je greška koja se pojavljivala prilikom formiranja zahteva za PUR/PIR ukoliko nisu bila popunjena određena polja.

5. Carinska tarifa je ažurirana sa novim ex naimenovanjima
6. Prilikom kopiranja JCI, izvršiće se i kopiranje svih isprava vezanih za kopirani JCI (CMR, EUR-1...)

7. Ispravljene su druge manje greške prijavljene od strane korisnika.

Objavljena je nova izmena programa. Svi registrovani korisnici izmenu mogu preuzeti putem sistema za automatsko ažuriranje programa (<Opcije> => "Ažuriranje programa")

 

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. Dodat je Оbrazac PST-Pregled sporednih troškova koji se uračunavaju u osnovicu za obračun PDV kod uvoza dobara
Obrazac je dostupan na kartici "Priložene isprave" modula "JCI" glavnog prozora programa. Rad sa obrascem je identičan kao i kod drugih obrazaca u programu.
2. Izvršena su pojedina prilagođavanja u pogledu automatizma pri formiranju dopunskih deklaracija kod pojednostavljenih postupaka (mogućnost automatskog brisanja dupliranih registracija u slučaju da se isto vozilo više puta pojavljuje u postupku i sl.)
3. U šifarnik za popunjavanje JCI su vraćene šifre ispostava vezanih za postupak sa AP KiM, a koje su izostavljene originalnim šifarnikom od 01.01.2011.

Nova izmena programa je dostupna putem modula za automatsko ažuriranje programa "WinŠped 2".
(<Opcije> => "Ažuriranje programa"). Izmenu programa je potrebno uraditi na SVIM računarima.

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. Kod obrade tranzitne JCI, dodata je mogućnost prikaza popunjene JCI na obrascu (kao i kod carinjenja). Dugme za prikaz se nalazi pored dugmeta štampe.
2. Kod CMR-a je dodata mogućnost upisa više naimenovanja iz JCI u naziv robe. Pri formiranju CMR-a, uvek će se upisati samo prvo naimenovanje, ali je na obrascu CMR-a dodato dugme za upis željenog broja naimenovanja (zavisi od vaše procene koliko će teksta stati u rubriku). Ista mogućnost će u narednom periodu biti omogućena i kod ostalih obrazaca (EUR-1, FORM-A.....). Ukoliko imate neke primedbe ili sugestije vezane za ovu novinu, molimo vas da nam se obratite.
3. Ispravljena je greška koja se ponekad javljala pri formiranju FP JCI kod pojednostavljenih postupaka.
4. Ispravljena je greška koja je kod brisanja stavki iz spiska pošiljke ponekad dovodila do toga da se poremete redni brojevi preostalih stavki (ili nestanu).
5. Ispravljena je greška pri brisanju naimenovanja JCI, gde se podaci iz rubrike 44. nisu u nekim slučajevima pravilno raspoređivali po preostalim naimenovanjima.

Svim korisnicima programa "WinŠped 2" je distribuirana nova izmena u skladu sa novonastalim promenama u carinskom postupku.

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. Izmenjena je carinska tarifa u programu shodno Uredbi o uskladjivanju nomenklature Carinske tarife za 2011. godinu
2. Program je usklađen sa novom Odlukomo vrsti, visini i načinu plaćanja naknade za usluge carinskog organa
    tj. u rubrici 47. JCI više se ne naplaćuju dažbine 07, 12 i 13.
3. Dodate su odgovarajuće šifre u šifarnik JCI shodno Sporazumu o slobodnoj trgovini sa Kazahstanom

LogoB3