"WinŠped carinska tarifa" za Android

robot1

Android aplikacija "WinŠped carinska tarifa" je dostupna za besplatno preuzimanje na Google Play-u.
Više informacija možete pronaći OVDE

Kućno carinjenje

Nakon višegodišnje uspešne primene, sve više preduzeća i špedicija koristi našu aplikaciju za postupke kućnog carinjenja. Program "WinŠped 2" je jedan od prvih programa u Srbiji koji je omogućio primenu ovih postupaka!

Više informacija možete pronaći OVDE

Besplatan probni rad

BESPLATAN PROBNI RAD U TRAJANJU OD 30 DANA! KLIKNITE OVDE ZA VIŠE INFORMACIJA!

Osnovni paket programa "WinŠped.log 2015", koji obuhvata obradu JCI i SD, kompletne šifarnike, pravilnik za popunjavanje i carinsku tarifu samo za 25.000 din. Program za NCTS od 19.000 din. Za više informacija o paketima programa kliknite OVDE...

Online carinska tarifa

"Online carinskoj tarifi" možete pristupiti preko glavnog menija našeg veb-sajta ili klikom OVDE

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
MODUL "WinŠped 3":
- Polja za unos podataka su usklađena sa maksimalnim brojem karaktera koje moguće proslediti carini.
- Program će automatski preračunavati neto masu (rubrika 38) u jedinicu mere (rubrika 41) za šifre KG, TN, MG i GR, prilikom izlaska kursorom iz rubrike 38 kod obrade JCI.
- Ispravljena je greška kod naknadnog upisa trgovačkog naziva i ukupnog broja koleta u CMR i EUR.1, gde se u nekim slučajevima ukupan broj koleta pogrešno iskazivao.
- Kod formiranja novog CMR, program će iz JCI prepisivati i paritet iz rubrike 20 JCI u rubriku 14 CMR.

MODUL "NCTS":
- Polja za unos podataka su usklađena sa maksimalnim brojem karaktera koje moguće proslediti carini.
- Realizovan je pravilnik za obradu e-TCD (samo kod standardnog obrasca). Pravilnik funkcioniše identično kao i kod JCI i po potrebi se može isključiti.
- Štampa e-TCD je usklađena sa izmenama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku
- e-TCD je usklađena i testirana za postupak kada se šalje kao tranzitna sigurnosna deklaracija i realizovana je štampa ovakve deklaracije. Obradu ove deklaracije vršite ISKLJUČIVO na Standardnom obrascu! Primer popunjene tranzitne sigurnosne deklaracije možete preuzeti sa OVOG LINKA, a izgled odštampane deklaracije OVDE
- Realizovan je obrazac za elektronski odgovor na urgenciju o neistupu robe (obrascu pristupate preko menija koji dobijate desnim klikom miša na željenu e-TCD u glavnom pregledu)
- Dopunjeni su šifarnici za sve rubrike e-TCD koje se unose šifarski
- Ispravljen je propust zbog kojeg se prethodne isprave i priložena dokumenta nekad nisu štampala redosledom kao što su podaci navedeni u tabelama

OSALO:
- Počevši od ove izmene, radi povećanja bezbednosti, svi "exe" fajlovi aplikacije "WinŠped.log 2015" će biti digitalno potpisivani
- Izvršene su druge manje ispravke, usaglašavanja i optimizacije.

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
MODUL "NCTS":
- Program je usklađen sa izmena neophodnim za primenu nakon uključenja Srbije u Zajednički tranzit EU od 1. februara 2016. godine
- U šifarnik odredišnih i tranzitnih carinskih ispostava dodate su šifre carinskih ispostava zemalja uključenih u Zajednički tranzit

 

*Slike ekrana sa popunjenom T1 deklaracijom možete preuzeti sa OVOG LINKA. U suštini se T1 deklaracija ne razlikuje od NT deklaracije. Kod T1 se dodatno upisuju i šifre tranzitnih CI. Upisuju se šifre predviđene ulazne carinske ispostave za ugovornu članicu Konvencije kroz koju će se vršiti tranzit pošiljke ili, ako pošiljka samo tranzitira preko područja koja nije teritorija ugovornih članica Konvencije, izlazne carinske ispostave preko koje prevozno sredstvo napušta teritoriju ugovornih članica Konvencije. Grupa podataka se koristi najmanje jednom ako su različite ugovorne članice Konvencije deklarisane za otpremu i odredište.

 

Carinska tarifa programa je usklađena sa izmenama koje se primenjuju od 1.1.2016.

Svi korisnici treba da preuzmu i instaliraju ovu izmenu od 1.1.2016. preko modula za automatsko ažuriranje.

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1.
  S' obzirom da su NCTS isprave ušle u redovnu primenu, kod formiranja nove JCI i SD, polje MRN kod prethodne isprave će sada biti standardno potvrđeno. Prilikom kopiranja isprava, kopiraće se stanje polja iz kopirane isprave, pa u ovom slučaju, korigujte po potrebi

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. Carinska tarifa programa je usklađena sa izmenama najavljenim u prethodnim e-mailovima, a koje se primenjuju od 01.01.2015. kao i Ex. pozicijama i Akcizama

Verzija programa nakon ažuriranja treba da bude v2.4.15.1
Verzija carinske tarife nakon ažuriranja treba da bude v20141231

LogoB3