"WinŠped carinska tarifa" za Android

robot1

Android aplikacija "WinŠped carinska tarifa" je dostupna za besplatno preuzimanje na Google Play-u.
Više informacija možete pronaći OVDE

Kućno carinjenje

Nakon višegodišnje uspešne primene, sve više preduzeća i špedicija koristi našu aplikaciju za postupke kućnog carinjenja. Program "WinŠped 2" je jedan od prvih programa u Srbiji koji je omogućio primenu ovih postupaka!

Više informacija možete pronaći OVDE

Besplatan probni rad

BESPLATAN PROBNI RAD U TRAJANJU OD 30 DANA! KLIKNITE OVDE ZA VIŠE INFORMACIJA!

Osnovni paket programa "WinŠped.log 2015", koji obuhvata obradu JCI i SD, kompletne šifarnike, pravilnik za popunjavanje i carinsku tarifu samo za 25.000 din. Program za NCTS od 19.000 din. Za više informacija o paketima programa kliknite OVDE...

Online carinska tarifa

"Online carinskoj tarifi" možete pristupiti preko glavnog menija našeg veb-sajta ili klikom OVDE

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
MODUL "WinŠped 3":
- Kod pretrage naziva snimljenih dokumenata (EUR.1, CMR...), nakon unosa dela naziva dokumenta, pretraga će se izvršiti i nakon pritiska tastera ENTER, tj. nije više neophodno kliknuti na dugme "Pronađi"
- Dodata je opcija detaljne pretrage JCI (slično kao što je bilo u programu "WinŠped 2"). Pretraga je dostupna na kartici "Pregled JCI", putem padajućeg menija "Opcije JCI".
- Moguće je definisati posebne standardne štampače za UV i IZ obrasce JCI, kao za njihove odgovarajuće obrasce BIS
- U opcijama štampe je moguće označiti štampu obrazaca JCI i BIS kao A4 format. Ovo je realizovano po zahtevu korisnika, a zbog problema štampe originalnog formata JCI na nekim laserskim štampačima.
- Kod rubrike 31 JCI, u poljima naimenovanje robe iz CT i trgovački naziv, tasteri F1 i F12 sada funkcionišu kao što je bilo u programu "WinŠped 2". F1 daje pomoć pravilnika za popunjavanje JCI, a F12, kod polja naimenovanje robe iz CT otvara carinsku tarifu za unetu tarifnu oznaku, a kod polja trgovački naziv otvara opciju "Moj imenik robe". Ovo se odnosi na sve mape za obradu JCI.
- Izmenjena je interna kontrola upisa šifara "BK" i "SK" uz broj uverenja o poreklu za zemlje CEFTA. Pošto se u većini slučajeva ovde primenjuje PEM konvencija, kontrola će davati upozorenje samo ukoliko se radi o EUR-u tipa "C" (broj EUR.1 sadrži slovo "C")!

MODUL "FAKTURISANJE":
- Dodata je mogućnost kopiranja fakture. Opcija je dostupna desnim klikom na željenu fakturu u pregledu.
- Poziv na broj će se sada ispravno računati i za fakture sa velikim kombinovanim brojevima, većim od 2.147.483.647(npr. 117-2017-0052 i sl.)

OSTALO:
- Ispravljena je greška u indikatoru sortiranja kolona u tabelama, kada se u nekim situacijama taj indikator pojavljivao više puta u naslovu kolone.

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
MODUL "WinŠped 3":
1. Carinska tarifa programa je usklađena sa podacima za 2017. godinu

Zbog obima izmene, kao i pomeranja i otvaranja velikog broja novih tarifnih pozicija, savetujemo vam da pregledate PDF fajl Carinske tarife, koji smo vam ranije već prosledili, a možete ga pronaći na našem web sajtu ( http://www.winsped.com/index.php/preuzimanja/odabrani-zakoni-i-propisi) i obratite pažnju na tarifne oznake obeležene zvezdom (nove tarifne oznake) i kvadratićem (novo naimenovanje tarifne oznake). Ovo naročito proverite za robu koju najčešće carinite!

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
MODUL "WinŠped 3":
- Glavni pregled JCI je promenjen u smislu što je sada omogućeno sortiranje podataka u tabeli po kolonama, klikom na zaglavlje kolone, na identičan način kao u Excelu i sl. programima
- Realizovana je opcija praćenja rokova JCI za PUR/PIR. Opciji pristupate iz odeljka "Obrada JCI" -> "Opcije JCI" -> "PUR/PIR" -> "Pregled rokava JCI C5/C2". Da bi program prikazivao rokove za JCI, u željene JCI je potrebno uneti podatak o broju JCI (desni klik na JCI, opcija "Upis brojs JCI")! Deklaracije bez unetog broja će biti ignorisane. Ovde možete JCI označiti kao okončanu i izvršiti produženje roka za JCI.
- Uvoz podataka iz Excel/CSV fajla je proširen sa poljem "Namena uvoza" i "Broj koleta". Dodata je i mogućnost grupisanja podataka po broju EUR.1. Nov šablon i primer tabele možete preuzeti klikom na odogovarajuće dugme menija prozora za uvoz podataka iz Excel/CSV fajla.
- Izvršene su manje modifikacije obrade i štampe DCV obrasca
- Dodat je pravilnik za obradu nepotpune deklaracije (šifra "NP" u 3. podeli rubrike 1). Da bi pravilnik posato aktivan, potrebno je nakon instalacije izmene da u opciji "Opšte" -> "Podešavanja" na kartici "Carina" -> Popunjavanje JCI" kliknete na dugme "Pravilnik za popunjavanje JCI" i potom na dugme "Postavi standardno".

MODUL "PUR/PIR":
- Realizovana je mogućnost izvoza i uvoza podataka o repromaterijalima (RM), dobijenim proizvodima (DP) i normativima u i iz Excel fajla (xls). Izvoz i uvoz podataka u CSV fajl ostaje i dalje aktivan!
- Sem CSV formata, realizovana je mogućnost uvoza i izvoza većine podataka direktno iz Microsoft Excel-a, tj. "xls" fajla. Veza podataka sa Excel-om nije realizovana jedino kod uvoza fakture za novu isporuku RM i DP, gde se još uvek mora koristiti CSV format, a i to će biti sređeno za 10-ak dana.
- Realizovan je automatski obračun carine za robu (repromaterijal) bez porekla  prilikom obrade JCI C3. Opcija je dostupna putem padajućeg menija, gore-desno, kod obrade rubrike 44 JCI. Za sada je, probe radi, dostupan samo proračun, a radimo i na štampi specifikacije!
- Realizovano je više manjih modifikacija i optimizacija u modulu PUR/PIR

MODUL "FAKTURISANJE":
- Izvršene su manje modifikacije formi za fakturisanje

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
MODUL "WinŠped 3":
- U carinsku tarifu je dodata lista obrade po PEM konvenciji. PEM listu obrade možete pozvati i kod obrade uslova za sticanje pref. porekla robe na poleđini obrasca EUR.1
- Dodata je mogućnost izbora fonta kod obrade podataka sa poleđine obrasca EUR.1
- Za rubrike sa poleđine obrasca EUR.1, omogućeno je snimanje predefinisanih šablona teksta, radi kasnije praktičnije i brže obrade
- Proširena je kontrola odobrenja za PUR/PIR sa proverom eventualnih dupliranih šifara artikala

- Implementirana je mogućnost uvoza podataka iz SAP tekstualnog fajla (zahteva dodatno prilagođavanje programa za svakog novog korisnika!)
- Izvršene su druge manje optimizacije programa

OSTALO:
- Omogućena je štampa kursne liste

Izmenu carinske tarife i šifarnika možete preuzeti putem modula za automatsko ažuriranje programa "WinŠped.log 2015". 

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
MODUL "WinŠped 3":
- Carinska tarifa programa je usklađena sa izmenama ex pozicija i spiskom dobara koja se oporezuju posebnom stopom PDV. Izmena se uglavnom odnosi na lekove shodno dopisu Uvoz odnosno izvoz lekova shodno Zakonu o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama
- U šifarnik za popunjavanje JCI je dodata šifra "I37 - Izjava uvoznika/izvoznika lekova u smislu Zakona o PKS", ali se ova šifra još ne primenjuje (vidite objašnjenje u gore navedenom dopisu!)

LogoB3