"WinŠped carinska tarifa" za Android

robot1

Beta verzija Android aplikacije "WinŠped carinska tarifa" je dostupna za besplatno preuzimanje na Google Play-u.
Više informacija možete pronaći OVDE

Kućno carinjenje

Nakon višegodišnje uspešne primene, sve više preduzeća i špedicija koristi našu aplikaciju za postupke kućnog carinjenja. Program "WinŠped 2" je jedan od prvih programa u Srbiji koji je omogućio primenu ovih postupaka!

Više informacija možete pronaći OVDE

Besplatan probni rad

BESPLATAN PROBNI RAD U TRAJANJU OD 30 DANA! KLIKNITE OVDE ZA VIŠE INFORMACIJA!

Osnovni paket programa "WinŠped.log 2015", koji obuhvata obradu JCI i SD, kompletne šifarnike, pravilnik za popunjavanje i carinsku tarifu samo za 25.000 din. Program za NCTS od 19.000 din. Za više informacija o paketima programa kliknite OVDE...

Online carinska tarifa

"Online carinskoj tarifi" možete pristupiti preko glavnog menija našeg veb-sajta ili klikom OVDE

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
MODUL "WinŠped 3":
1. Carinska tarifa programa je usklađena sa podacima za 2017. godinu

Zbog obima izmene, kao i pomeranja i otvaranja velikog broja novih tarifnih pozicija, savetujemo vam da pregledate PDF fajl Carinske tarife, koji smo vam ranije već prosledili, a možete ga pronaći na našem web sajtu ( http://www.winsped.com/index.php/preuzimanja/odabrani-zakoni-i-propisi) i obratite pažnju na tarifne oznake obeležene zvezdom (nove tarifne oznake) i kvadratićem (novo naimenovanje tarifne oznake). Ovo naročito proverite za robu koju najčešće carinite!

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
MODUL "WinŠped 3":
- Glavni pregled JCI je promenjen u smislu što je sada omogućeno sortiranje podataka u tabeli po kolonama, klikom na zaglavlje kolone, na identičan način kao u Excelu i sl. programima
- Realizovana je opcija praćenja rokova JCI za PUR/PIR. Opciji pristupate iz odeljka "Obrada JCI" -> "Opcije JCI" -> "PUR/PIR" -> "Pregled rokava JCI C5/C2". Da bi program prikazivao rokove za JCI, u željene JCI je potrebno uneti podatak o broju JCI (desni klik na JCI, opcija "Upis brojs JCI")! Deklaracije bez unetog broja će biti ignorisane. Ovde možete JCI označiti kao okončanu i izvršiti produženje roka za JCI.
- Uvoz podataka iz Excel/CSV fajla je proširen sa poljem "Namena uvoza" i "Broj koleta". Dodata je i mogućnost grupisanja podataka po broju EUR.1. Nov šablon i primer tabele možete preuzeti klikom na odogovarajuće dugme menija prozora za uvoz podataka iz Excel/CSV fajla.
- Izvršene su manje modifikacije obrade i štampe DCV obrasca
- Dodat je pravilnik za obradu nepotpune deklaracije (šifra "NP" u 3. podeli rubrike 1). Da bi pravilnik posato aktivan, potrebno je nakon instalacije izmene da u opciji "Opšte" -> "Podešavanja" na kartici "Carina" -> Popunjavanje JCI" kliknete na dugme "Pravilnik za popunjavanje JCI" i potom na dugme "Postavi standardno".

MODUL "PUR/PIR":
- Realizovana je mogućnost izvoza i uvoza podataka o repromaterijalima (RM), dobijenim proizvodima (DP) i normativima u i iz Excel fajla (xls). Izvoz i uvoz podataka u CSV fajl ostaje i dalje aktivan!
- Sem CSV formata, realizovana je mogućnost uvoza i izvoza većine podataka direktno iz Microsoft Excel-a, tj. "xls" fajla. Veza podataka sa Excel-om nije realizovana jedino kod uvoza fakture za novu isporuku RM i DP, gde se još uvek mora koristiti CSV format, a i to će biti sređeno za 10-ak dana.
- Realizovan je automatski obračun carine za robu (repromaterijal) bez porekla  prilikom obrade JCI C3. Opcija je dostupna putem padajućeg menija, gore-desno, kod obrade rubrike 44 JCI. Za sada je, probe radi, dostupan samo proračun, a radimo i na štampi specifikacije!
- Realizovano je više manjih modifikacija i optimizacija u modulu PUR/PIR

MODUL "FAKTURISANJE":
- Izvršene su manje modifikacije formi za fakturisanje

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
MODUL "WinŠped 3":
- U carinsku tarifu je dodata lista obrade po PEM konvenciji. PEM listu obrade možete pozvati i kod obrade uslova za sticanje pref. porekla robe na poleđini obrasca EUR.1
- Dodata je mogućnost izbora fonta kod obrade podataka sa poleđine obrasca EUR.1
- Za rubrike sa poleđine obrasca EUR.1, omogućeno je snimanje predefinisanih šablona teksta, radi kasnije praktičnije i brže obrade
- Proširena je kontrola odobrenja za PUR/PIR sa proverom eventualnih dupliranih šifara artikala

- Implementirana je mogućnost uvoza podataka iz SAP tekstualnog fajla (zahteva dodatno prilagođavanje programa za svakog novog korisnika!)
- Izvršene su druge manje optimizacije programa

OSTALO:
- Omogućena je štampa kursne liste

Izmenu carinske tarife i šifarnika možete preuzeti putem modula za automatsko ažuriranje programa "WinŠped.log 2015". 

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
MODUL "WinŠped 3":
- Carinska tarifa programa je usklađena sa izmenama ex pozicija i spiskom dobara koja se oporezuju posebnom stopom PDV. Izmena se uglavnom odnosi na lekove shodno dopisu Uvoz odnosno izvoz lekova shodno Zakonu o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama
- U šifarnik za popunjavanje JCI je dodata šifra "I37 - Izjava uvoznika/izvoznika lekova u smislu Zakona o PKS", ali se ova šifra još ne primenjuje (vidite objašnjenje u gore navedenom dopisu!)

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
MODUL "WinŠped 3":
- Polja za unos podataka su usklađena sa maksimalnim brojem karaktera koje moguće proslediti carini.
- Program će automatski preračunavati neto masu (rubrika 38) u jedinicu mere (rubrika 41) za šifre KG, TN, MG i GR, prilikom izlaska kursorom iz rubrike 38 kod obrade JCI.
- Ispravljena je greška kod naknadnog upisa trgovačkog naziva i ukupnog broja koleta u CMR i EUR.1, gde se u nekim slučajevima ukupan broj koleta pogrešno iskazivao.
- Kod formiranja novog CMR, program će iz JCI prepisivati i paritet iz rubrike 20 JCI u rubriku 14 CMR.

MODUL "NCTS":
- Polja za unos podataka su usklađena sa maksimalnim brojem karaktera koje moguće proslediti carini.
- Realizovan je pravilnik za obradu e-TCD (samo kod standardnog obrasca). Pravilnik funkcioniše identično kao i kod JCI i po potrebi se može isključiti.
- Štampa e-TCD je usklađena sa izmenama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku
- e-TCD je usklađena i testirana za postupak kada se šalje kao tranzitna sigurnosna deklaracija i realizovana je štampa ovakve deklaracije. Obradu ove deklaracije vršite ISKLJUČIVO na Standardnom obrascu! Primer popunjene tranzitne sigurnosne deklaracije možete preuzeti sa OVOG LINKA, a izgled odštampane deklaracije OVDE
- Realizovan je obrazac za elektronski odgovor na urgenciju o neistupu robe (obrascu pristupate preko menija koji dobijate desnim klikom miša na željenu e-TCD u glavnom pregledu)
- Dopunjeni su šifarnici za sve rubrike e-TCD koje se unose šifarski
- Ispravljen je propust zbog kojeg se prethodne isprave i priložena dokumenta nekad nisu štampala redosledom kao što su podaci navedeni u tabelama

OSALO:
- Počevši od ove izmene, radi povećanja bezbednosti, svi "exe" fajlovi aplikacije "WinŠped.log 2015" će biti digitalno potpisivani
- Izvršene su druge manje ispravke, usaglašavanja i optimizacije.

LogoB3